Newsy |

Weź udział w konkursie i wygraj książkę „Mars Room” Rachel Kushner20.03.2019

Ogłaszamy konkurs związany z Mars Room – nominowaną do Nagrody Bookera książką Rachel Kushner. Poznaj mroczną historię opowiedzianą zza krat kobiecego więzienia.

Konkurs odbywa się na platformie Instagram, na profilu @papaya.rocks 

O Mars Room pisaliśmy niedawno, przyglądając się temu, jak w popkulturze przedstawiane są więźniarki. Teraz czas na konkurs, w którym można wygrać egzemplarze książki Rachel Kusher.

Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu na Instagramie samodzielnie zrobionego zdjęcia prezentującego interpretację zdania Tak lubię czytać książki  lub Tak lubię oglądać filmy.  Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #papayarocks i oznaczone @papaya.rocks. 

Konkurs trwa od 20.03.2019 r. (od godziny publikacji artykułu konkursowego) do 24.03.2019 r. (do godziny 23.59). O wynikach poinformujemy zwycięzców w prywatnej wiadomości na Instagramie. 

– Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy.
– Uczestnik powinien obserwować profil @papaya.rocks na Instagramie.
– Organizator wybierze pięć najciekawszych jego zdaniem zdjęć i nagrodzi każdego z ich autorów książką Mars Room Rachel Kushner. 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest poniżej:

Postanowienia ogólne 

 1. Ten regulamin (dalej Regulamin) opisuje, w jaki sposób i na jakich zasadach można wziąć udział w konkursie #PapayaRocks (dalej Konkurs). 
 2. Konkurs będzie prowadzony na Instagramie, na profilu pod adresem https://www.instagram.com/papaya.rocks/.
 3. Konkurs trwa od 20 marca 2019 r. (od momentu publikacji posta konkursowego) do 24 marca 2019 r. (do godziny 23:59).
 4. Konkurs organizujemy my, Papaya Films Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanej 8, 00-317 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248028, NIP 113-25-90-223, REGON 140386710, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN (dalej w skrócie my lub Papaya Films). Prowadzimy Konkurs i wyłaniamy zwycięzców.
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do nas, a nie do Instagrama. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

Uczestnicy konkursu 

 1. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto (dalej Ty lub Uczestnik): 
 1. mieszka w Polsce, 
 2. ma 18 lat i może samodzielnie zawierać umowy, lub co najmniej 13 lat, może zawierać umowy za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych i posiada taką zgodę na udział w Konkursie,
 3. nie jest w żaden sposób (osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, np. nie jest naszym pracownikiem lub stałym współpracownikiem) powiązany z Papaya Films, 
 4. wykona Zadanie Konkursowe. 
 1. Niespełnienie powyższych warunków powoduje wykluczenie z Konkursu. Jeśli dowiemy się o tym później, nawet po dniu doręczenia nagrody konkursowej, możemy dochodzić jej zwrotu.

Zadanie konkursowe i nagrody 

 1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na Twoim prywatnym profilu na Instagramie własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego Twoją interpretację zdania „Tak lubię czytać książki” lub „Tak lubię oglądać filmy”. Zdjęcie musi mieć w opisie hashtag #papayarocks i oznaczenie @papaya.rocks. Do zdjęcia może być dołączony komentarz. Powinieneś też obserwować profil @papaya.rocks na Instagramie. Twój profil powinien być ustawiony jako publiczny, byśmy mogli zobaczyć Twoje zdjęcie.
 2. Wybierzemy pięć najciekawszych naszym zdaniem zdjęć i nagrodzimy każdego z ich autorów książką „Mars Room” autorki Rachel Kushner. Jeśli wygrasz, zostaniesz powiadomiony o swojej wygranej do 25 marca 2019 r. w prywatnej wiadomości na Instagramie. Nie musimy uzasadniać swojego wyboru.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do 30 marca 2019 r. prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom do 7 kwietnia 2019 r. na nasz koszt.
 4. Wykonanie przez Ciebie Zadania Konkursowego w sposób opisany w Regulaminie rozumiemy jako akceptację Regulaminu przez Ciebie, a jeśli nie masz 18 lat – przez Twojego przedstawiciela ustawowego. Nie musisz do tego celu składać dodatkowych oświadczeń. Jednocześnie rozumiemy przez to, że:
 1. Zadanie Konkursowe to Twój utwór,
 2. dysponujesz wszelkimi prawami do składanej pracy i do tej pory nie przekazywałeś ich nikomu,
 3. jeśli na składanej pracy widać Ciebie, to wyrażasz zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku do celów związanych z Konkursem, a jeśli widać tam też inne osoby, to zgodziły się na korzystanie z ich wizerunku w taki sposób,
 4. korzystanie przez nas z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr lub tajemnicy chronionej prawem,
 5. akceptujesz fakt, że możemy wykorzystać Zadanie Konkursowe do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych i opublikować ją na naszym Instagramie.
 6. akceptujesz fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Papaya.Rocks w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). 
 7. zgadzasz się na korzystanie przez nas z Zadania Konkursowego, czyli udzielasz nam niewyłącznej licencji na korzystanie z niego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego na Instagramie. Na mocy licencji, możemy Twoją pracę wykorzystywać poprzez: wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie, reemitowanie, rozpowszechnianie w Internecie (również poza Instagramem), wykorzystanie Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym, a także możemy tworzyć i eksploatować opracowania (np. różne wersje i przeróbki) Zadania Konkursowego oraz łączyć je z innymi utworami. Możemy również pozwalać innym osobom na takie korzystanie z Zadania Konkursowego, czyli udzielać sublicencji (np. naszym spółkom Papaya Films w Londynie i Nowym Jorku). 
 8. obiecujesz nie wykonywać wobec nas swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego i upoważniasz nas do wykonywania ich w Twoim imieniu. 
 1. Jeśli to będzie konieczne, możemy wezwać zwycięzcę do zawarcia umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. 
 2. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 
 1. niezgodnych z Regulaminem lub regulaminem Instagrama, 
 2. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 
 3. naruszających prawa, zwłaszcza prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
 4. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Papaya.Rocks.

Postanowienia końcowe 

 1. Jesteśmy administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu. Informacje o tym, w jaki sposób je przetwarzamy, znajdziesz tutaj: https://papaya.rocks/pl/privacy-policy
 2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu, a także pytania, komentarze lub skargi mogą być składane na nasz adres e-mail: redakcja@papaya.rocks.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na portalu Papaya.Rocks w dziale notatki oraz w naszej siedzibie w Warszawie.

Mamy prawo do zmiany Regulaminu, przy czym takie zmiany nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

000 Reakcji
/ @papaya.rocks

zobacz także

zobacz playlisty